Niepełnoletni

Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, ale w dniu rozpoczęcia zlotu ukończyły 16 rok życia (05.07.2018), oraz uczestniczą aktywnie w dotychczasowym życiu airsoftowym, mają możliwość udział w w zlocie, po spełnieniu następujących warunków:

1) Fakt ukończenia 16 roku życia zostanie udokumentowany dowodem tożsamości (dowód osobisty, legitymacja szkolna, paszport…).

2) Uczestniczą aktywnie w życiu airsoftowym, a ich dotychczasowa postawa, zachowanie i cechy osobowe nie wzbudzają żadnych zastrzeżeń w środowisku co zostanie potwierdzone oświadczeniem Opiekuna Zlotowego.

3) Przedłożą pisemne oświadczenie obojga rodziców/opiekunów prawnych wyrażające zgodę na udział ich dziecka / podopiecznego w Zlocie i wyznaczą pełnoletniego Opiekuna Zlotowego, który będzie równocześnie Uczestnikiem Zlotu (biorącym udział w scenariuszu) i wyrazi na to zgodę potwierdzając ją podpisem na oświadczeniu. Jeden Opiekun Zlotowy może mieć pod swoją opieką tylko jednego niepełnoletniego uczestnika.

4) W celu weryfikacji zgodności danych należy również przedłożyć kserokopię dowodów osobistych rodziców/opiekunów prawnych zawierające potwierdzenie zgodności z oryginałem (kserokopie wystarczy pokazać)

5) Do rejestracji należy zgłosić się z w/w dokumentami i Opiekunem Zlotowym.

6) Wszystkie kary nałożone na osobę niepełnoletnia są również automatycznie nakładane na wyznaczonego przez rodziców/prawnych opiekunów Opiekuna Zlotowego.
Zapoznanie się z udostępnionymi przez Organizatora regulaminami i zasadami oraz zaakceptowanie ich, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronie http://www.misjaafganistan.com.pl

7) Wpłacanie ustalonej regulaminem opłaty wpisowego na nr konta, który zostanie podany przez Organizatora. Opłata może ulec zmianie, o czym zainteresowani zostaną powiadomieni.

8) Termin dokonywania wpłat mija 7 dni od otrzymania indywidualnego numeru potwierdzającego rejestrację. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

9) Stawienie się w określonym w programie Zlotu miejscu i czasie.

10) Rejestracja w Sztabie Zlotu, podczas której osoba dopuszczona do zlotu musi:
• potwierdzić tożsamość i wiek powszechnie obowiązującym dokumentem (dowód osobisty, legitymacja szkolna, paszport…)
• podpisać oświadczenie
• podpisać kartę uczestnika
• zaakceptować i podpisać Regulamin Zlotu oraz Regulamin Manewrów.

OŚWIADCZENIE

My, niżej podpisani ……………………………………………………………………………
(imiona i nazwiska opiekunów)

jako prawni opiekunowie ……………………………………………………………………..
(imię i nazwisko dziecka)

urodzonego/ej w dniu …………………………………………………………………………
(data urodzenia dziecka)

Po zapoznaniu się z regulaminem imprezy , wyrażamy niniejszym zgodę, by nasz/a syn/córka wziął/ęła udział w imprezie pod nazwą Zlot „Misja Afganistan” w dniach 5-8 lipca 2018, która odbędzie się w Szańcu. Jednocześnie oświadczamy, iż jest nam wiadomym, że spotkania ASG polegają na oddawaniu przez uczestników strzałów do siebie (symulacja walki) z replik broni o napędzie pneumatycznym kulkami plastikowymi o średnicy 6 mm i 8 mm oraz o masie do 0,6 g. Jest nam również wiadomym, że używane przez uczestników repliki są napędzane sprężonym powietrzem lub gazem i wyrzucają pocisk z prędkością początkową do 200 m/sek., na odległość do 100 m, także seriami. Jest nam także wiadomym, że w spotkaniach ASG udział biorą osoby, które ukończyły 16 rok życia. Oświadczamy dodatkowo, że mamy świadomość, iż uczestnictwo w grach ASG jest obarczone ryzykiem zaistnienia nieszczęśliwych wypadków, tj. potłuczeń, otarć, złamań, a także, w skrajnym przypadku, utratą oka lub oczu, a wszystkie mogące zaistnieć wypadki, mogą doprowadzić do trwałego uszkodzenia zdrowia i ciała, w tym do utraty wzroku. Zostaliśmy również poinformowani o uczestnictwie w zlocie różnych pojazdów co dodatkowo podnosi niebezpieczeństwo wystąpienia wypadków. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na ponoszenie takiego ryzyka przez naszego syna/córkę i oświadczamy, że w razie zaistnienia wypadku, gdzie ofiarą będzie nasz syn/córka nie będziemy wnosić roszczeń odszkodowawczych, ani wnosić o zastosowanie jakichkolwiek konsekwencji prawnych wobec Organizatora.

Do opieki nad naszym dzieckiem w czasie w/w imprezy upoważniamy:

……………………………………………………………………………………………
imię, nazwisko, adres, nr dowodu osobistego, telefon – osoby upoważnionej

Telefon pod który należy dzwonić w razie wypadku/problemów z nieletnim:

…………………………………….. .

Organizator zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia powyższego upoważnienia.

Dodatkowe informacje (choroby przewlekle, alergie, zalecenia itp.):

……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..
(miejscowość, telefon data oraz podpisy opiekunów)

Komentowanie jest wyłączone