Rejestracja / Zapisy

Rejestracja dla poszczególnych stron:

Miasteczka Afgańskie:

Miasteczka w tym roku zastępują wsie znane z lat poprzednich. Do poszczególnych lokacji mogą zapisywać się cywile strzelający (dawniej frakcje talibów oraz Sojuszu Północnego) oraz cywile wyłącznie LARPujący czyli OFF-ASG. W początkowym etapie gry mieszkańcy nie będą mieć „narzuconych” sympatii do radykalnych talibów czy też wojsk rządowych oraz ISAF. Zmieniać się to będzie wraz z przebiegiem gry. Zmianą tegoroczną jest możliwość prowadzenia działań przeciwko lub też razem z innymi miasteczkami (wojny klanów).

Zapisy w chwili obecnej prowadzone są przez zgłoszenia się do starszyzny lub moderatorów poszczególnych miasteczek. Po otrzymaniu dostępu do grupy zamkniętej będziecie mogli rozpocząć właściwą rejestrację przez formularz zgłoszeniowy. 16 grudnia odbędą się otwarte zapisy do frakcji, które będą mieć jeszcze wolne miejsca.

Bāzārak – Zgłoszenia do moderatora (Bartek Mondzik)
Rukhah – ZAPISY ZAMKNIĘTE
Khāniz – Zgłoszenia do starszyzny lub moderatora (Adrian Sikorski , Daniel Salwa)
Fōrubal – Zapisy jeszcze nie otwarte (planowane otwarcie 28.11.2018)


Afghan National Army (ANA) – ZAPISY ZAMKNIĘTE


Wojska ISAF – Zgłoszenia do dowódcy (Gaj Bartosz) lub moderatora (Łukasz Lis) lub przez e-mail:  ma2018.dragon@gmail.com

W treści zgłoszenia wpisać: Jaką grupę reprezentujesz,?czy jesteś dowódcą grupy? jakie macie/masz doświadczenie w MA? Napisać kto z grupy jest chętny do uczestnictwa – lista.


Pakistańska Straż Graniczna: Zapisy jeszcze nie otwarte (planowane otwarcie 29.11.2018)


Pakistańscy przemytnicy: ZAPISY ZAMKNIĘTE


Radykalni talibowie:

Przyjmujemy zgłoszenia od grup na e-mail: organizatorma@gmail.com

Do radykalnych preferujemy grupy milsimowe nastawione na częste zmiany lokalizacji obozowiska oraz  potrafiące działać w trudnym leśnym terenie czy to w dzień czy w nocy. Dodatkowo mile widziane zasadzki na konwoje, polowanie na oddziały ISAF, podkładanie ładunków IED na drogach, przekupywanie i zastraszanie mieszkańców etc… Szukamy mocnych ekip nastawionych na konkretny styl zabawy.


WSZYSTKIE WOLNE MIEJSCA KTÓRE POZOSTANĄ DO DNIA 16go GRUDNIA ZOSTANĄ UDOSTĘPNIONE W ZAPISACH OTWARTYCH, ZNANYCH Z LAT POPRZEDNICH!Registration for each side of the conflict:

Afghan cities:

This year’s towns replace the villages known from previous years. Shooting civilians (formerly the Taliban and Northern Alliance factions) and only LARPING civilians, -. OFF-ASG, may enroll in particular locations. In the early stages of the game, residents will not have „imposed” sympathies with the radical Taliban or government troops and ISAF. This will change with the course of the game. This year’s change is the possibility of taking action against or together with other towns (clan wars).

Registration at the moment is carried out by reporting to the elders or moderators of individual towns. After receiving access to the closed group you will be able to start the proper registration through the application form. On the 16th of December there will be open enrolment to the factions, which will still have free places.

Bāzārak – Applications to the moderator (Bartek Mondzik)
Rukhah – CLOSED RESTRICTIONS
Khāniz – Applications to elders or moderators (Adrian Sikorski , Daniel Salwa)
Fōrubal – Records not yet open (planned opening 28.11.2018)

 

Afghan National Army (ANA) – CLOSED RESTRICTURES

 

ISAF troops – Reports to the commander (Gaj Bartosz) or moderator (Łukasz Lis) or by e-mail:  ma2018.dragon@gmail.com
Enter in the content of the application: Which group do you represent, are you a group leader? What experience do you have in MA? Write down who in the group is willing to participate – list.

Pakistan Border Guard: enrolment not yet open (opening planned 29.11.2018)
Pakistan Smugglers: CLOSED RECOMMENDATIONS

Radical Taliban:

We accept e-mail notifications from groups: organizatorma@gmail.com

For radicals, we prefer groups of miles focused on frequent changes in the location of the camp and able to operate in difficult forest terrain, whether during the day or at night. In addition, we welcome ambushes on convoys, hunting ISAF troops, placing IED loads on roads, bribery and intimidation of residents, etc…. We are looking for strong teams focused on a specific style of play.

ALL FREE PLACE THAT IS ACCESSED TO THE DECEMBER 16th DECEMBERS ACCESSIBLE IN OPEN REPORTS, KNOWNED FROM PREVIOUS YEARS!

 

 

Komentowanie jest wyłączone