Rejestracja / Zapisy

Formularze rejestracyjne dla poszczególnych stron:

.

.

.

.

.

 

24go listopada o godzinie 20.00 startujemy z rejestracją uczestników do wszystkich stron konfliktu!
Rejestracja wyglądać będzie następująco:
1) Wypełniasz formularz rejestracyjny dla wybranej strony konfliktu
2) 26go listopada pojawią się listy osób które załapały się na zlot. Pojawią się też listy rezerwowe dla osób / grup które się nie załapały na główne listy.
3) Osoby które znajdą się na liście dostaną potwierdzenie mailowe.
4) Numer konta do wpłat otrzymacie po 10 grudnia w drugim mailu.
5) Po otrzymaniu drugiego maila z numerem do wpłat będziecie mieć 7 dni na wpłatę.
6) Kto nie dokona wpłaty w terminie zwalnia miejsce dla osób z listy rezerwowej.
Do 20 grudnia koszt wejściówek utrzymany jest w cenie listopadowej.
Mamy nadzieję, że zmiany się Wam podobają 
Zapraszamy do zapisów!
———————————————————————————–

On 24th November at 8 p. m. we start registration of participants to all sides of the conflict!
Registration will be as follows:
1) You complete the registration form for a selected side of the conflict
2) On 26 November there will be a list of people who caught the event. There will also appear reserve lists for people/groups who have not been included in the main lists.
3) Persons who are on the list will receive an e-mail confirmation.
4) You will receive your deposit account number after 10 December in the second e-mail.
5) After receiving the second e-mail with the number to deposit you will have 7 days for the payment.
6) Anyone who fails to make a payment on time shall release a place for persons from the reserve list.
Until 20 December, the cost of tickets is kept in the price of November.
We hope that you like the changes:)
We invite you to register!

 UWAGA WAŻNE INFO!

1) Uwzględniane będą tylko te zgłoszenia w których wpisany będzie nick pod którym zarejestrowani jesteście na forum zlotowym ( http://misjaafganistan.com.pl/forum/).

2) Prosimy o poprawne wpisanie adresu e-mail, błąd może skutkować nieotrzymaniem wiadomości z potwierdzeniem rejestracji i numerem konta.

3) Podawanie numeru PESEL do ubezpieczenia grupowego nie jest obowiązkowe. Można ubezpieczenie NNW wykupić na własną rękę, kwota ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 30 000 zł, ubezpieczenie od sportów wysokiego ryzyka. Dokument trzeba będzie okazać przy rejestracji na zlocie, bez niego nie wpuścimy na teren rozgrywki.

4) Zgodnie z regulaminem imprezy (http://misjaafganistan.com.pl/regulamin/regulamin) organizator ma prawo odmówić uczestnictwa dowolnemu zgłaszającemu bez podania przyczyny odmowy.

 

5) Administratorem danych osobowych z formularza jest Daniel Piotrowski i tylko on ma wgląd do danych szczegółowych (PESEL). Dane wykorzystane zostaną tylko w celach zlotowych – lista, ubezpieczenie. Dwa tygodnie po zlocie zostaną wykasowane.

Wszelkie inne informacje znajdziecie na stronie http://misjaafganistan.com.pl/

Powodzenia

Daniel

 

IMPORTANT INFO!

1) Only those applications in which the nickname will be entered, under which you are registered on the forum (http://misjaafganistan.com.pl/forum/) will be taken into account.

2) Please enter your e-mail address correctly, the error may result in not receiving the registration confirmation and account number.

3. The provision of a PESEL number for group insurance is not mandatory. You can take out personal accident insurance, the insurance amount may not be less than 30 000 PLN, insurance against high-risk sports. The document will have to be presented during registration at the rally, without it we will not allow access to the game.

4) In accordance with the rules of the event (http://misjaafganistan.com.pl/regulamin/regulamin), the organizer has the right to refuse to participate to any applicant without stating a reason for refusal.

5) Daniel Piotrowski is the administrator of personal data from the form and only he has access to detailed data (PESEL). The data will be used only for the purpose of the flight – list, insurance. Two weeks after the rally they will be deleted.

All other information can be found at http://misjaafganistan.com.pl/

Good luck

Daniel

Komentowanie jest wyłączone