Regulamin Sklepu Misja Afganistan

REGULAMIN serwisu internetowego www.misjaafganistan.com.pl

 

1. Postanowienia ogólne

 

 1. Właścicielem i administratorem serwisu www.misjaafganistan.com.pl, zwanego dalej „Serwisem”, jest MORT Daniel Piotrowski z siedzibą w Zbrodzice 75, 28-100 Busko Zdrój, NIP:543-197-66-13, REGON 200002487, zwane dalej „MORT”.
 2. Serwis jest prowadzony przez MisjaAfganistan.com.pl w związku ze świadczeniem usług sprzedaży biletów wstępu, zwanych dalej: „Biletami” rozumianych jako odpłatne prawo uczestnictwa w wydarzeniach publicznych o charakterze rozrywkowym, sportowym, szkoleniowym np. zlocie, szkoleniach, treningach, zwanych dalej „Wydarzeniami”.
 3. Organizatorem Wydarzenia jest MORT. Regulamin stosuje się wyłącznie do sprzedaży Biletów na Wydarzenia poprzez Serwis MisjaAfganistan.com.pl. 
 4. Za pośrednictwem Serwisu MisjaAfganistan.com.pl świadczy następujące usługi drogą elektroniczną:
 1. rejestracja otrzymanych zaproszeń na Wydarzenia,
 2. sprzedaż Biletów na Wydarzenia,
 3. przyjmowanie zamówień na wystawienie faktur z tytułu sprzedaży Biletów,
 4. prezentowanie Użytkownikom Serwisu dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych;
 5. umożliwienie przeglądania treści umieszczonych w ramach Serwisu.
 1. MisjaAfganistan.com.pl świadczy wymienione powyżej usługi drogą elektroniczną konsumentom, osobom reprezentującym lub w inny sposób występującym w imieniu osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a także osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, zarobkową lub zawodową zwanym dalej „Użytkownikami Serwisu”.
 2. W związku ze świadczeniem usług wymienionych w Regulaminie Użytkownicy Serwisu mogą kontaktować się z MORT telefonicznie: +48 50 161 14 23 lub mailowo: organizatorma@gmail.com. Dział Obsługi Klienta jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 W szczególnych przypadkach godziny pracy Działu Obsługi Klienta mogą ulec zmianie.
 3. Koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy sprzedaży Biletów na Wydarzenia za pośrednictwem Serwisu nie przewyższają kosztów zwykle stosowanych za korzystanie z tych środków porozumiewania się według cennika operatora.
 4. Wyłączne prawa do materiałów tekstowych, grafik, w tym informacji o Wydarzeniach, zdjęć i opisów dotyczących Wydarzeń, w tym utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Serwisu przez MORT przysługują MORT.
 5. Użytkownicy Serwisu są uprawnieni do korzystania z materiałów, o których mowa w ust. 9 zgodnie z przepisami prawa, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z Serwisu.
 6. Wykorzystywanie materiałów, o których mowa w ust. 9, w innym zakresie jest dozwolone wyłącznie na podstawie, uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody, udzielonej przez MORT.

 

2. Warunki świadczenia usług

 

 1. MisjaAfganistan.com.pl zastrzega sobie prawo świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu wyłącznie na zasadach opisanych w Regulaminie.
 2. Korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji Regulaminu, wyrażonej przez Użytkownika Serwisu w momencie zakładania konta lub zakupu Biletu bez opcji zakładania konta w serwisie, o których mowa w dalszej części Regulaminu.
 3. Akceptacja Regulaminu polega na złożeniu przez Użytkownika Serwisu oświadczenia, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

 

3. Sprzedaż Biletów

 

 1. Umowa sprzedaży Biletu zostaje zawarta w momencie otrzymania przez MisjaAfganistan.com.pl płatności dokonanej przez Użytkownika Serwisu. Najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się z MORT umową na odległość MORT przedstawia Użytkownikom Serwisu do zapoznania i akceptacji Regulamin, w szczególności informuje ich o przysługujących mu prawach i obowiązkach.
 2. Użytkownik Serwisu, który po wyborze Wydarzenia z listy wydarzeń dostępnych w Serwisie wybrał opcję „Kup bilet” w celu otrzymania Biletu ma obowiązek dokonać płatności za pośrednictwem wybranego operatora płatności (np. tpay.com) na rzecz MORT.
 3. Zamawiając Bilety oraz dokonując za nie płatności Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do zachowania należytej staranności. Wprowadzenie nieprawidłowych danych np. numeru rezerwacji lub kodu płatności lub danych płatnika uniemożliwiające identyfikację Użytkownika Serwisu może skutkować odmową zaksięgowania wpłaty oraz anulowaniem transakcji.
 4. Użytkownik Serwisu może po dokonaniu wyboru Wydarzenia z listy wydarzeń dostępnych w Serwisie wybiera kategorię, rodzaj i liczbę Biletów lub wskazuje wybrane frakcje/ strony konfliktu.
 5. W zależności od Wydarzenia w sprzedaży mogą być dostępne Bilety w różnych kategoriach cenowych. Na wybrane wydarzenia dostępne są również Bilety ulgowe czy Bilety specjalne. Takie Bilety są udostępniane na dane wydarzenie w zależności od decyzji Organizatora Wydarzenia. O cenach Biletów na Wydarzenie decyduje Organizator czyli MORT.
 6. W przypadku biletów do konkretnych frakcji/stron konfliktu zamieszczony w Serwisie plan zadań w grze ma jedynie charakter poglądowy. MORT nie odpowiada za możliwe wystąpienie niedogodności w grze w poszczególnych stronach konfliktu/frakcjach.
 7. Po wyborze dokonaniu wyboru Biletów stron konfliktu/frakcjami Użytkownik Serwisu wypełnia formularz z danymi identyfikacyjnymi, a następnie wybiera preferowaną metodę płatności.
 8. Użytkownik Serwisu ma do wyboru metody płatności oferowane przez operatora płatności elektronicznych współpracującego z MORT.
 9. Użytkownik Serwisu wybierając metodę płatności potwierdza to klikając przycisk („Kup”), co oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy sprzedaży Biletu na odległość i jednoczesną rezerwację Biletu na Wydarzenie. Po kliknięciu Użytkownik Serwisu zostaje przekierowany na stronę operatora płatności elektronicznych współpracującego z MORT.
 10. MORT przesyła Użytkownikowi Serwisu na podany przez Użytkownika Serwisu adres e-mail potwierdzenie zarejestrowania płatności wraz z linkiem odsyłającym do strony, z której Użytkownik Serwisu może pobrać Bilet, fakturę oraz kod QR Biletu po uzyskaniu potwierdzenia realizacji płatności.
 11. Dokonana przez Użytkownika Serwisu rezerwacja jest wiążąca dla MisjaAfganistan.com.pl po otrzymaniu przez Użytkownika Serwisu na adres e-mail podany w trakcie rezerwacji potwierdzenia zarejestrowania płatności w systemie.
 12. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do poprawności przebiegu rezerwacji należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta telefonicznie: +48 50 161 14 23 lub mailowo: organizatorma@gmail.com.
 13. Zakazane jest używanie botów lub innych zautomatyzowanych narzędzi teleinformatycznych umożliwiających zakup Biletów bez ingerencji człowieka. MORT zastrzega sobie prawo do anulowania biletów zakupionych z użyciem niedozwolonych narzędzi.
 14. Wszelkie należności są rozliczane przez MORT w walucie polskiej (PLN).
 15. Użytkownicy Serwisu mają możliwość zgłoszenia zmiany lub uzupełnienia danych wcześniej przez siebie podanych. Żądanie usunięcia danych zgłoszone MORT na adres e-mail: organizatorma@gmail.com przed wykonaniem usługi przez MORT oznacza odstąpienie Użytkownika Serwisu od umowy sprzedaży Biletu i spowoduje zaprzestanie realizacji usługi przez MORT.

 

4. Bilety na Wydarzenia

 

 1. Bilet należy wydrukować i zabrać ze sobą na Wydarzenie lub okazać na urządzeniu mobilnym w momencie kontroli wejścia.
 2. Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności danych / informacji umieszczonych na Bilecie (tj. imię i nazwisko, rodzaj wydarzenia, rodzaj i termin obowiązywania dokumentu) ze złożonym zamówieniem.
 3. Wydrukowany Bilet posiada unikatowy numer i kod kreskowy/kod QR, który będzie użyty do weryfikacji w momencie wejścia na Wydarzenie.
 4. Bilet nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony może zostać uznany przez MORT za nieważny.
 5. Bilet nie może być przerabiany, kopiowany albo w przypadku Biletów imiennych udostępniany osobom trzecim, których dane nie widnieją na Bilecie imiennym. MORT zastrzega sobie prawo do uznania Biletu za nieważny jeśli jego posiadacz nie jest osobą wskazaną na Bilecie imiennym.
 6. W trakcie trwania sprzedaży Biletów na dane Wydarzenie pula Biletów może być zwiększana (mogą być dodawane kolejne Bilety do sprzedaży) lub zmniejszana. Sprzedaż może zostać także zakończona przed rozpoczęciem Wydarzenia.
 7. Ceny Biletów mogą ulegać zmianie w trakcie trwania sprzedaży. W związku z tym w wypadku anulowania rezerwacji Biletów przez MORT z powodu wpłaty przez Użytkownika Serwisu należności za Bilety po terminie lub niepotwierdzenia przez operatora płatności elektronicznych uiszczenia opłaty za Bilet w terminie, MORT nie będzie ponosiło odpowiedzialności wobec Użytkownika Serwisu za brak możliwości zakupu Biletów w wybranej przez Użytkownika Serwisu pierwotnie cenie (w szczególności w przypadku, gdy cena Biletów na dane wydarzenie w międzyczasie wzrośnie).
 8. Do ceny Biletów na poszczególne Wydarzenia mogą być doliczone opłaty dodatkowe (w szczególności opłata serwisowa wyrażająca się w odpowiednim procencie całkowitej ceny zakupu lub opłaty wprowadzone na pojedyncze Wydarzenia). O wysokości opłat dodatkowych oraz całkowitej cenie zakupu Biletu Użytkownik Serwisu zostanie poinformowany przed umożliwieniem mu dokonania zakupu Biletu na Wydarzenie. Opłaty dodatkowe są przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów funkcjonowania Serwisu i koszty operatorów płatności elektronicznych współpracujących z MORT. Brak zgody na dopłatę do obowiązującej oryginalnej ceny Biletu wyrażony po dokonaniu zakupu Biletu nie stanowi podstawy do reklamacji lub anulowania rezerwacji.

Koszty operatorów płatności elektronicznych obejmujące początkowy przelew Użytkownika Serwisu, o których mowa w niniejszym ustępie nie podlegają zwrotowi nawet w przypadku jeśli regulamin Organizatora danego Wydarzenia określa możliwość i procedurę zwrotu biletów.

 1. MORT nie zezwala na odsprzedaż zakupionych Biletów przez Użytkowników Serwisu bez poinformowania Organizatora przez odpowiedni formularz. MORT zastrzega sobie prawo do anulowania odsprzedanych Biletów i odmówienia uczestnictwa w Wydarzeniu na podstawie odsprzedanego Biletu jeśli zmiana nie została odpowiednio wcześniej zgłoszona. Wszelkie zmiany czy odsprzedaż Biletu możliwe są maksymalnie do miesiąca przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

5.Faktury

 

 1. Faktury za zakup Biletów są wysyłane wraz z Biletem na podany przez Użytkownika Serwisu adres e-mail w linku kierującym do Biletu, faktury oraz kodu QR Biletu.
 2. W trakcie zamawiania Biletu Użytkownik Serwisu ma możliwość zmiany danych podmiotu na rzecz którego będzie wystawiona faktura, a dane te będą wykorzystane przez MORT  tylko do wystawienia zamówionej faktury.
 3. W przypadku chęci zamówienia faktury po procesie zakupu Biletu albo dokonania korekty faktury za Bilet, Użytkownik Serwisu powinien wysłać dane potrzebne do wystawienia faktury albo dokonania korekty faktury (tj. dane podmiotu, nr. transakcji, nazwę wydarzenia i cenę brutto) wraz ze wskazaniem swojego żądania na adres mailowy: organizatorma@gmail.com.

 

6. Warunki udziału w Wydarzeniu

 

 1. Organizator oraz właściciel lub zarządca obiektu, gdzie odbywa się Wydarzenie są upoważnieni do odmówienia wstępu w razie, gdy uczestnicy Wydarzenia dopuszczą się naruszenia jakichkolwiek postanowień i warunków udziału w Wydarzeniu ustalonych przez Organizatorów. Organizator, właściciel lub zarządca obiektu, gdzie odbywa się Wydarzenie są uprawnieni do przeprowadzania kontroli Biletów oraz okazjonalnej kontroli bezpieczeństwa zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 2. MORT informuje, że w trakcie niektórych Wydarzeń Organizatorzy mogą stosować efekty specjalne takie jak fajerwerki, efekty dźwiękowe, audiowizualne, świetlne, które mogą stanowić przeciwskazania zdrowotne dla niektórych osób (np. padaczka), a przedłużona ekspozycja na hałas może uszkadzać słuch.

 

7. Odpowiedzialność

 

 1. Użytkownik Serwisu ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość podanych przez siebie danych, w tym za skutki wynikłe z niepełnego lub błędnego podania danych.
 2. MORT nie ponosi odpowiedzialności za skutki niedbalstwa lub ujawnienia przez Użytkownika Konta hasła dostępu do konta w aplikacji oraz swoich danych osobom nieupoważnionym.
 3. MORT nie ponosi odpowiedzialności za problemy w korzystaniu z Serwisu wynikające z problemów w sieci Internet niezależnych od MORT.
 4. MORT zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działania Serwisu z przyczyn technicznych (awarie, prace konserwacyjne itp.). Z tego tytułu nie przysługuje Użytkownikowi Serwisu odszkodowanie.
 5. MORT ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi tylko w zakresie poniesionej przez Użytkownika Serwisu szkody (z wyłączeniem utraconych korzyści), chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek siły wyższej lub winy Użytkownika Serwisu lub nieprzestrzegania przez niego postanowień Regulaminu.
 6. MORT jako sprzedawca Biletów na Wydarzenia nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie, częściowe zamknięcie, skrócenie albo przełożenie terminu Wydarzenia przez Organizatorów. W takich przypadkach Użytkownikowi Serwisu, który zakupił za pośrednictwem Serwisu Bilet przysługuje prawo żądania od MORT zwrotu należności w wysokości ceny (brutto) zakupionego Biletu, zgodnie z §9 ust. 3-9.
 7. MORT może rozwiązać umowę w każdym momencie, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadkach:
 1. podania przez Użytkownika Konta nieprawdziwych danych do rejestracji przy zakładaniu konta;
 2. udostępnienia przez Użytkownika Serwisu usług innym osobom w celu osiągnięcia korzyści majątkowych bez zgody MORT.

 

8. Zwroty Biletów

 

 1. W przypadku nie wykorzystania z przyczyn leżących po stronie Użytkownika Serwisu lub uczestnika Wydarzenia zakupionego Biletu, obowiązującego w danym dniu Wydarzenia, nie ma możliwości jego wymiany na Bilet obowiązujący w innym dniu Wydarzenia, a MORT nie dokonuje zwrotu należności za niewykorzystany Bilet.
 2. Użytkownikowi Serwisu zawierającemu umowę poprzez Serwis tj. poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, o którym mowa w art. 27 ww. ustawy.
 3. W przypadku odwołania Wydarzenia lub zmianie jego daty, MORT niezwłocznie przekaże tę informację Użytkownikom Serwisu.
 4. Chcąc dokonać zwrotu Biletu w związku z odwołaniem Wydarzenia Użytkownik Serwisu powinien poinformować o tym MORT mailowo na adres: organizatorma@gmail.com podając informację o chęci zwrotu Biletu oraz dane identyfikacyjne Biletu np. numer Biletu, numer transakcji). Zwrot ceny za zwracane Bilety (bez uwzględnienia kosztów operatorów płatności elektronicznych obejmujących początkowy przelew Użytkownika Serwisu, o których mowa w § 5 ust. 8) może nastąpić wyłącznie po otrzymaniu przez MORT  informacji o chęci zwrotu Biletu.

Cena za zwracane Bilety zostanie zwrócona na numer rachunku bankowego, z którego została wykonana płatność za Bilet, chyba że Użytkownik Serwisu wskaże wyraźnie inny numer rachunku, na który należy dokonać zwrotu ceny.

 1. W przypadku zmiany daty Wydarzenia, MORT  zaproponuje Użytkownikom miejsca na wybrane Wydarzenie w innym terminie (w miarę dostępności) o wartości odpowiadającej wartości pierwotnie zakupionych Biletów, chyba że regulamin Organizatora danego Wydarzenia stanowi inaczej lub Użytkownik Serwisu uprawniony będzie do zwrotu Biletu.
 2. Chcąc dokonać zwrotu Biletu w związku ze zmianą terminu Wydarzenia Użytkownik Serwisu powinien poinformować o tym MORT  mailowo na adres: organizatorma@gmail.com podając informację o chęci zwrotu Biletu oraz dane identyfikacyjne Biletu np. numer Biletu, numer transakcji). Zwrot ceny za zwracane Bilety może nastąpić wyłącznie po otrzymaniu przez MORT  informacji o chęci zwrotu Biletu. Cena za zwracane Bilety zostanie zwrócona na numer rachunku bankowego, z którego została wykonana płatność za Bilet, chyba że Użytkownik Serwisu wskaże wyraźnie inny numer rachunku, na który należy dokonać zwrotu ceny.
 3. Zwrot Biletów lub ich wymiana, w przypadkach innych niż te, o których mowa w ust. 3-7 powyżej nie są możliwe.

 

9. Obowiązki i prawa MORT  jako administratora Serwisu

 

Ochrona danych osobowych Użytkowników Serwisu

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest MORT. MORT podejmuje właściwe (techniczne i organizacyjne) środki ochrony Serwisu oraz zbioru danych powstałych w wyniku rejestracji Użytkowników Serwisu zabezpieczając je przed włamaniem, kradzieżą, zniszczeniem lub innym nieuprawnionym wykorzystaniem przez osoby trzecie.
 2. Dane Użytkowników Serwisu będą przetwarzane przez MORT  zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie ochrony danych osobowych. MORT  zobowiązuje się do zachowania poufności danych Użytkowników Serwisu.
 3. Z inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez MORT  można kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail organizatorma@gmail.com.
 4. MMORT przetwarza dane osobowe Użytkowników pozyskane w związku z korzystaniem z Serwisu oraz sprzedażą biletów na Wydarzenia, w następujących celach: obsługi konta w Serwisie, obsługi sprzedaży Biletów na Wydarzenia, w zakresie niezbędnym do zwarcia i wykonania umowy z Użytkownikiem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych dalej „RODO”.
 5. MORT  może przetwarzać dane osobowe Użytkowników również w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, prowadzenia działań marketingowych, prowadzenia analiz i statystyk, udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski Użytkowników oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach reklamacyjnych, prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, co stanowi prawnie uzasadnione interesy MORT  jako administratora danych osobowych w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 6. MORT  może przetwarzać dane osobowe Użytkowników również w zakresie niezbędnym do wykonania ciążących na MisjaAfganistan.com.pl  obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO np. w zakresie rachunkowości i podatków.
 7. W przypadku wyrażenia przez Użytkowników Serwisu zgód marketingowych, MORT  przetwarza dane osobowe Użytkownika w celach każdorazowo wskazanych w takiej zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 7 RODO. Użytkownicy Konta mają prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
 8. MORT  może ujawniać dane osobowe Użytkowników Serwisu podmiotom świadczącym na rzecz MORT  usługi prawne, IT, serwisowe, kurierskie, pocztowe, marketingowe i promocyjne, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom kontrolnym i nadzorczym, organom egzekucyjnym, jak również Organizatorom Wydarzeń, w przypadku gdy jest to niezbędne do udziału w Wydarzeniu (np. bilety imienne, identyfikatory, imienne certyfikaty uczestnictwa).
 9. MORT przechowuje dane osobowe Użytkowników Serwisu tak długo jak jest to niezbędne dla realizacji celu, w jakim są one przetwarzane w oparciu o następujące kryteria: w przypadku realizacji umowy zawartej z Użytkownikami Serwisu, tak długo jak dana umowa obowiązuje, a po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów prawa zobowiązujących MORT do przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu przez wskazany w nich okres (np. dane nt. faktur przez 5 lat od końca ostatniego roku rozliczeniowego). W przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu MORTl lub na podstawie zgody Użytkownika MisjaAfganistan.com.pl, będzie przechowywać dane osobowe Użytkowników Serwisu odpowiednio przez okres realizacji celów albo okres, na który wyrażono zgodę albo do momentu odpowiednio uznania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika Serwisu albo cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika Serwisu.
 10. Użytkownicy Serwisu mają prawo żądania dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, usunięcia ich danych lub ograniczenia ich przetwarzania, a także przeniesienia ich danych osobowych. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu MORT, Użytkownicy Serwisu mogą wnieść sprzeciw wobec dalszego przetwarzania ich danych osobowych.
 11. Użytkownicy Serwisu mogą złożyć skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że MORT przetwarza ich dane osobowe niezgodnie z RODO.
 12. MORT korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. poprzez profilowanie wykonywane w oparciu o posiadane dane, w szczególności: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane na pomocą tzw. plików cookies. Na podstawie tych informacji MORT może przedstawiać Użytkownikom Serwisu oferty dopasowane do ich preferencji, miejsca pobytu, zainteresowań, poprzednich Wydarzeń, na które zakupili Bilety. Użytkownicy Serwisu mogą cofnąć zgodę na wykorzystywanie ich danych osobowych w celu, o którym mowa w niniejszym ustępie w każdym momencie poprzez odpowiednią zmianę ustawień używanej przez nich przeglądarki internetowej.

 

10. Postępowanie reklamacyjne

 

 1. MORT informuje, że nie zawsze jest Organizatorem Wydarzeń, na które sprzedaje Bilety. W związku z czym reklamacje dotyczące przebiegu takich Wydarzeń należy składać Organizatorom tych Wydarzeń. Reklamacje dotyczące przebiegu Wydarzeń powinny być składane zgodnie z regulaminem danego Wydarzenia.
 2. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu i wykonaniem przez MORT usług zamówionych za pośrednictwem Serwisu.
 3. Reklamacje powinny być wyrażone pisemnie i nadsyłane drogą elektroniczną na adres organizatorma@gmail.com albo listownie na adres MORT Daniel Piotrowski, Zbrodzice 75, 28-100 Busko Zdrój.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od daty jej wpływu do MORT.
 5. MORT zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego wydłużenia terminu podanego w ust. 4 w przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało uzyskania od Użytkownika Serwisu dodatkowych wyjaśnień lub gdy MORT napotka przeszkody techniczne od siebie niezależne (awaria sieci teleinformatycznej, sprzętu itp.).
 6. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana elektronicznie lub listownie na stosowny adres podany przez Użytkownika Serwisu w procesie składania reklamacji.
 7. W przypadku nieuznania przez MORT reklamacji, Użytkownik Serwisu może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik Serwisu może zwrócić się o pomoc do organizacji konsumenckich oraz miejskich lub powiatowych rzeczników praw konsumentów. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika Serwisu będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne na stronie: www.uokik.gov.pl.
 8. Użytkownik Serwisu będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

 

11. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 10 listopada 2021 roku.
 2. MORT zobowiązuje się do informowania o wszelkich zmianach Regulaminu i ogłaszania jego tekstu jednolitego na stronie internetowej MisjaAfganistan.com.pl, ze stosownym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a MORT, których polubowne rozwiązanie okaże się niemożliwe, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny.
 5. Dla rozstrzygania sporów z kontrahentami zagranicznymi przyjmuje się jako obowiązujący tekst Regulaminu w języku polskim. Prawem właściwym dla interpretacji postanowień Regulaminu jest prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.